ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

„БИ ЕЙЧ ПИ ПАРТНЕРШИП” ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 202519372, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на настоящата Политика. „БИ ЕЙЧ ПИ ПАРТНЕРШИП” ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление: гр. Бургас, ул. “Абоба” №6А, ет.1, или като изпратите запитване на имейл ……………………….@………. по всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни.

Сигурността и правилното използване на личните данни са от изключително значение за „БИ ЕЙЧ ПИ ПАРТНЕРШИП” ЕООД . Затова за нас е важно субектите на данни да разбират защо и как обработваме тяхната лична информация. Спазването на законодателството за защита на данните е отговорност на всички служители в „БИ ЕЙЧ ПИ ПАРТНЕРШИП” ЕООД , които обработват лични данни.

Настоящата Политика за защита на личните данни се основава и съответства на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО.

Всички изменения и допълнение в Политиката за защита на личните данни ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: ………………………………@…………………….

 

 

 1. ВЪВЕДЕНИЕ

 2. Общ регламент за защита на личните данни

Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните) замества Директивата 95/46/ ЕО за защита на данните. Има пряко действие и предполага изменение в законодателството на страните -членки в областта на защитата на личните данни. Неговата цел е да защитава “правата и свободите” на физическите лица и да се гарантира, че личните данни не се обработват без тяхно знание, и когато е възможно, че се обработват с тяхно съгласие.

 

 1. Обхват, очертан от Общия регламент за защита на данните

Материален обхват – настоящият регламент се прилага за обработването на лични данни изцяло или частично с автоматични средства, както и за обработването с други средства на лични данни (например ръчно и на хартия), които са част от регистър с лични данни или които са предназначени да съставляват част от регистър с лични данни.

Териториален обхват – правилата на Общия Регламент ще важат за всички администратори на лични данни, които са установени в ЕС, които обработват лични данни на физически лица, в контекста на своята дейност. Той се прилага и за администратори извън ЕС, които обработват лични данни с цел да предлагат стоки и услуги или ако наблюдават поведението на субектите на данни, които пребивават в ЕС.

 

 1. Понятия
 • Лични данни” – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
 • Специални категории лични данни“ – лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации и обработката на генетични данни, биометричните данни за уникално идентифициране на физическо лице, данни отнасящи се до здравето или данни относно сексуалния живот на физическо лице или сексуална ориентация.
 • Обработване” – всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
 • Администратор” – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.
 • Субект на данните“ – всяко физическо лице, което е предмет на личните данни, съхранявани от Администратора.
 • Съгласие на субекта на данните” – всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.
 • Дете“ – чл.8 §1 от Общия Регламент определя дете като всяко лице на възраст под 16 години, въпреки че тя може да бъде намалена на 13 години от правото на държавата-членка. Обработката на лични данни на едно дете е законно, само ако родител или попечител е дал съгласие. Администраторът полага разумни усилия, за да провери в такива случаи, че притежателят на родителската отговорност за детето е дал или е упълномощен да даде съгласието си.
 • Профилиране” – всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.
 • Нарушение на сигурността на лични данни” – нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.
 • Основно място на установяване“ – седалището на администратора в ЕС е мястото, в което той взема основните решения за целта и средствата на своите дейности по обработване на данни. По отношение на обработващия лични данни основното му място на установяване в ЕС ще бъде неговият административен център. Ако администраторът е със седалище извън ЕС, той трябва да назначи свой представител в юрисдикцията, в която администраторът работи, за да действа от името на администратора и да се занимава с надзорните органи.
 • Получател” – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели”, обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването.
 • Трета страна“ – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.

 

 1. Данни за администратора на лични данни

Наименование: „БИ ЕЙЧ ПИ ПАРТНЕРШИП” ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ : 202519372

Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. “Абоба” №6А, ет.1

Адрес за упражняване на дейността: гр. Бургас, ул. “Абоба” №6А, ет.1

Данни за кореспонденция: гр. Бургас, ул. “Абоба” №6А, ет.1

E-mail: …………………..@…………………….

Телефон.: …………………………


5.Данни за надзорния орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Email: kzld@government.bg  kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

 1. ДЕКЛАРАЦИИ ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 2. Ръководството на „БИ ЕЙЧ ПИ ПАРТНЕРШИП” ЕООД, се ангажира да осигури съответствие със законодателството на ЕС и държавите-членки, както и националното законодателство по отношение на обработването на личните данни и защитата на “правата и свободите” на лицата,  чиито лични данни се събират и обработват съгласно Общия регламент за защита на данните.
 3. В съответствие с Общия регламент към тази политика са описани и други релевантни документи, както и свързани процеси и процедури.
 4. Регламент (ЕС) 2016/679 и тази политика се отнасят до всички функции по обработването на лични данни, включително тези, които се извършват относно лични данни на клиенти, служители, доставчици и партньори и всякакви други лични данни, които „БИ ЕЙЧ ПИ ПАРТНЕРШИП” ЕООД обработва от различни източници.
 5. Отговорникът по защита на данните отговаря за преразглеждането на „Регистъра на дейностите по обработване“ ежегодно в светлината на всякакви промени в дейностите на „БИ ЕЙЧ ПИ ПАРТНЕРШИП” ЕООД, както и всички допълнителни изисквания, оценки на въздействието върху защитата на данните. Този регистър трябва да бъде на разположение по искане на надзорния орган.
 6. Тази политика се прилага за всички служители и работници на „БИ ЕЙЧ ПИ ПАРТНЕРШИП” ЕООД, както и за външни доставчици. Всяко нарушение на Общия регламент ще бъде разглеждано като нарушение на трудовата дисциплина, а в случай че има предположение за извършено административно нарушение или престъпление, във възможно най-кратък срок ще бъдат уведомени и сезирани компетентните държавни органи.
 7. Партньори и трети лица, които работят с или за „БИ ЕЙЧ ПИ ПАРТНЕРШИП” ЕООД, както и които имат или могат да имат достъп до личните данни, следва да се запознаят, разбират и да се съобразят с тази политика. Никоя трета страна не може да има достъп до личните данни, съхранявани от „БИ ЕЙЧ ПИ ПАРТНЕРШИП” ЕООД, без предварително да е сключила споразумение за поверителност на данните, което налага на третата страна задължения, не по-малко обременяващи от тези, които сме поели и което ни дава право да извършваме проверки относно спазването на наложените със споразумението задължения.

 

III. ПРИНЦИПИ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ


В „БИ ЕЙЧ ПИ ПАРТНЕРШИП” ЕООД обработваме личните данни добросъвестно и по прозрачен начин за конкретни, изрично указани и законни цели, в съответствие с действащото законодателство. Гарантираме, че са предприети необходимите мерки, за да осигурим сигурността на личните данни, които обработваме:

 1. Обработваме лични данни в съответствие с действащото законодателство.
 2. Съобщаваме на субектите на данни какви лични данни събираме, както и защо и как го правим.
 3. Обработваме лични данни само за законни цели. Обработката на лични данни няма да надхвърля периода, необходим за постигането на тези цели, освен ако сме задължени да ги съхраним в съответствие с приложимото законодателство.
 4. Зачитаме правата, които субектите на данни имат по силата на законодателството за защита на личните данни, в това число правото на достъп до лични данни, правото на коригиране на лични данни и други.
 5. Въвеждаме необходимите технически и организационни мерки, за да защитим личните данни на субектите на данни от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

 

 1. КАКВИ ДАННИ, ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

СЕ ОБРАБОТВАТ


В зависимост от конкретните цели и основания „БИ ЕЙЧ ПИ ПАРТНЕРШИП” ЕООД обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

 1. Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения на „БИ ЕЙЧ ПИ ПАРТНЕРШИП” ЕООД и клиента:

– три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;

– три имена, ЕГН, адрес и други данни на Ваш пълномощник, посочени в документа, с който сте го упълномощили да Ви представлява;

– номер, дата на издаване, валидност и издател на документ за самоличност;

– данни, събиране при плащане (номер на кредитна или дебитна карта, банкова сметка и друга банкова и платежна информация, събирана при и обработвана във връзка с извършване на плащането);

 

„БИ ЕЙЧ ПИ ПАРТНЕРШИП” ЕООД не събира данни с категория специални данни по смисъла на чл.9 и 10 от Регламент (ЕС) 2016/679. Със съгласието си с  приемане на тези условия вие се задължавате да не съхранявате и изпращате такива данни чрез сайта, като например:

    – данни, разкриващи Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито Ваши генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното Ви състояние, за сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация, или данни, свързани с Ваши присъди и нарушения.

    – документи за самоличност, както и ЕГН, номер на паспорт/лична карта и др. подобни, когато не са необходими за целите на обработката.

Дружеството не събира и обработва данни за лица под 16 години, освен с изричното съгласие на техните родители или законни представители.

 

 1. Данни, изготвени и генерирани от „БИ ЕЙЧ ПИ ПАРТНЕРШИП” ЕООД в процеса на предоставяне на услугите:

– справки към месечни сметки/фактури и размер на съдържащите се в тях задължения;

– IP адрес при посещение на нашия уебсайт;

– информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение (писма, жалби, молби, оплаквания и друга обратна връзка, която получаваме от вас);

 1. Може ли да откажете предоставянето на лични данни и какви са последиците от това: За да сключим договор с Вас, ние се нуждаем от определени данни, необходими за сключването и изпълнението му. Непредоставянето на следните данни препятства възможността „БИ ЕЙЧ ПИ ПАРТНЕРШИП” ЕООД да сключи договор с Вас:

– три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес;

– три имена, ЕГН, адрес и други данни на Ваш пълномощник, посочени в документа, с който сте го упълномощили да Ви представлява;

– номер, дата на издаване, валидност и издател на документ за самоличност;

– данни, събирани при плащане, направено към „БИ ЕЙЧ ПИ ПАРТНЕРШИП” ЕООД (номер на кредитна или дебитна карта, банкова сметка и друга банкова и платежна информация)

4.Основание за събиране на лични данни

„БИ ЕЙЧ ПИ ПАРТНЕРШИП” ЕООД събира личните данни за субектите на данни при и по повод сключването и изпълнението на договорите с тях. При създаване на акаунт в уебсайта на Администратора, необходимите данни се предоставят от лицата, а в отделни случаи – и от трети лица (изрично упълномощен представител на Общото събрание на етажната собственост, при сключване на договор с такава). „БИ ЕЙЧ ПИ ПАРТНЕРШИП” ЕООД не обработва данните на клиентите си за целите на директния маркетинг.

Администраторът на лични данни събира и обработва Вашите лични данни във връзка с дейността на дружеството. Основанията за осъществяване на тези дейности са:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент /чрез онлайн платформата на дружеството или чрез собственоръчно подписано съгласие/ – чл.6 §1 б.”а” от Регламент (ЕС) 2016/679;
 • Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас – чл.6 §1 б.”б” от Регламент (ЕС) 2016/679;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора – чл.6 §1 б.”в” от Регламент (ЕС) 2016/679;
 • За целите на легитимния интерес на Администратора – чл.6 §1 б.”е” от Регламент (ЕС) 2016/679;


5.Цели на събирането и обработването на лични данни

Администраторът събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, с оглед най-вече изпълнение на поетите задължения и ангажименти по договор с потребителите, и предоставяне на услугата, за която Администраторът се е задължил, с възможно най-високо качество във връзка. В допълнение, други цели на събирането и обработката на лични данни могат да бъдат:

 • Регистрация за нашия безплатен бюлетин
 • За информиране на промоции и нови продукти
 • Предоставяне на оферти
 • Сключване на договор
 • Счетоводни цели
 • Статистически цели
 • Доставка на продукти и услуги
 • Гаранционно и извънгаранционно обслужване

 

 1. КАТЕГОРИИ ТРЕТИ ЛИЦА, КОИТО ПОЛУЧАВАТ ДОСТЪП ДО ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
 2. Транспортни/куриерски фирми с оглед изпращане/доставяне на договори на хартиен носител или друг вид пратки във връзка с изпълнение на договорните ни задължения.
 3. Банките, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 4. Охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписи от обекти на „БИ ЕЙЧ ПИ ПАРТНЕРШИП” ЕООД и/или поддържащи други регистри в процеса на осигуряване на пропускателния режим в тях.
 5. Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от „БИ ЕЙЧ ПИ ПАРТНЕРШИП” ЕООД предоставянето на информация, сред която и лични данни.

 

 1. СЪХРАНЯВАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА ДАННИТЕ

„БИ ЕЙЧ ПИ ПАРТНЕРШИП” ЕООД не съхранява лични данни във вид, който позволява идентифицирането на субектите на данни за по-дълъг период, отколкото е необходимо, по отношение на целите, за които са били събрани данните, или за да бъдат спазени изисквания на действащото законодателството. В случай на обработване на данни, което се основава на дадено съгласие, личните данни ще бъдат обработвани до оттегляне на съгласието.

След изтичане на сроковете за обработка на лични данни, същите се анонимизират или се изтриват/унищожават, освен ако:

–      са необходими за висящо съдебно, арбитражно, административно или изпълнително производство. В този случай данните Ви ще бъдат запазвани до прекратяване на производството и след изтичане на предвидения в закона давностен срок.
–      съответният субект на данни е упражнил правото си да поиска ограничаване на обработването на лични данни, отнасящи се за него/нея;

Ние гарантираме, че в „БИ ЕЙЧ ПИ ПАРТНЕРШИП” ЕООД полагаме усилия, за да осигурим обработваните лични данни да бъдат актуализирани (и при необходимост коригирани), както и че не се съхраняват данни, които не са необходими за постигане на целите, описани по-горе. Ние предприемаме съответните технически и организационни мерки, за да гарантираме защитата на личните ви данни срещу случайно или незаконно унищожаване или загуба, промяна, неоторизирано разкриване или достъп, особено, но не само, когато обработката включва прехвърлянето на данни в мрежа, както и срещу всякакви други незаконни форми на обработка. В тази връзка, „БИ ЕЙЧ ПИ ПАРТНЕРШИП” ЕООД използва права на достъп до данните на различни нива, което гарантира, че единствено надлежно оторизираното лице може да има достъп до данните, и че е нужно това лице да има знание за тези данни, за да изпълни своите задължения, произтичащи от или имащи връзка с неговата/нейната работа.

 

VII. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ


 1. Субектите на данни имат следните права по отношение на обработването на данни, както и на данните, които се записват за тях:
  1. Да отправят искания за потвърждаване дали се обработват лични данни, свързани с тях, и ако това е така, да получат достъп до данните, както и информация кои са получателите на тези данни.
 • Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като ако сте регистриран потребител, можете по всяко време да видите във Вашия профил личните данни, които сте предоставили и се обработват за Вас.
 • Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
 • Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
 • Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

 

1.2. Да поискат копие от своите лични данни от администратора.

1.3. Да искат от администратора коригиране на лични данни когато те са неточни, както и когато не са актуални: Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Администратора.

1.4. Да изискат от администратора изтриване на лични данни (правото „да бъдеш забравен”);

Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

* личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

* Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

* Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

* личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

* личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;

личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.   

Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

* за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

* за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

* по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

* за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

* за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на следната информация:

* информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено – имейл, IP адрес;

* електронна поща, с която сте извършили регистрация в сайта.

За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да подадете заявка чрез профила си в сайта или с изпращане на искане по имейл до Администратора. Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

1.5. Да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за целите на директния маркетинг.

1.6. Да оттегли съгласието си за обработката на личните данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора:

 • Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на заявление по образец или чрез искане в свободен текст.
 • Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да въведете имейл адрес и парола за достъп до сайта или по друг подходящ начин, който Ви идентифицира по безспорен и несъмнен начин като субекта на личните данни – например, като изисква от Вас да последвате изпратен от администратора линк, или друг технически способ.
 • С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил в уеб-сайта, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате сайта, но няма да имате достъп до данните, достъпни за регистрирани потребители, освен ако не създадете нов акаунт чрез нова регистрация.

 

 1. Ние в „БИ ЕЙЧ ПИ ПАРТНЕРШИП” ЕООД, осигуряваме условия, които да гарантират упражняването на тези права от субекта на данни. Субектите на данни имат право да отправят искания, да подават жалби на посочените адреси за кореспонденция, които ще бъдат разглеждани в разумен срок.

 

VIII.     ПОЛИТИКА ЗА „БИСКВИТКИТЕ”

Бисквитките служат за това представянето ни да бъде клиентски ориентирано, ефективно и сигурно. Най-използваните от нас бисквитки са т.нар. „Session-Cookies“. Те се изтриват автоматично след края на Вашето посещение. Други бисквитки се съхраняват Вашето крайно устройство, докато ги изтриете. Те дават възможност разпознаването на Вашия браузър при следващо посещение.

 1. Какво представляват бисквитките и защо се използват

С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на сайта използва файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies). Те представляват малки текстови файлове, за временно съхранение на информация относно действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването на даден уебсайт. Запазват се на използвания от потребителя компютър или мобилно устройство за определен период от време в зависимост от вида си. Бисквитките спомагат за по-удобно използване на уебсайта, тъй като спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга. Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по които предоставя информация и общува с потребителите.

 1. Видове бисквитки

Сайтът използва един или няколко от следните видове бисквитки в зависимост от тяхната степен на необходимост:

– Системно необходими бисквитки – това са бисквитки, без които функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок риск. Тук спадат бисквитки за навигиране в уебсайта, запазване на попълнената информация при преминаване между различните стъпки, както и при вход или регистрация. Системно необходими са също така бисквитките, осигуряващи контрол върху сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси. Този тип бисквитки, често се определят като временни или сесийни, тъй като се съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъра.

– Бисквитки за функционалност – тази категория бисквитки служи за улесняване на потребителя при използване на уебсайта и съобразяване с индивидуални предпочитания на потребителя. Бисквитките за функционалност включват бисквитки за разпознаване на устройство, запазване на предпочитания относно език и размер на шрифта и други. Този тип бисквитки, могат да се съхраняват по-дълго време на устройството, те могат да бъдат използвани при повече от една сесия на браузъра и се наричат постоянни.

– Бисквитки на трети страни, за ефективност, анализи и реклама. Бисквитките за анализ служат за събирането на статистическа информация, въз основа на която могат да се направят общи заключения и препоръки за ефективността на сайта с оглед целите на потребителите, както и с оглед на маркетингови и рекламни цели. Такива статистики включват брой потребители на страница, най-посещавани страници, източници на посещението, време, прекарано на страницата, възникнали грешки и други. Тези бисквитки позволяват да се събира анонимна информация за начина, по който потребителите навигират в уебсайта и затрудненията, които могат да изпитват. За по-добра прецизност, сайтът използва утвърдените аналитичните инструменти на Google Analytics и ……………….

 

 1. Деактивиране на бисквитки

Като потребител имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтривате запазените на Вашето устройство бисквитки, и да деактивирате употребата на бисквитки занапред. Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.

 

 1. Линкове

Сайт или мобилно приложение могат да включват линкове към други уеб сайтове, които са извън нашия контрол. Не можем да носим отговорност за защитата на личните данни или за съдържанието на тези уеб сайтове, но предлагаме тези линкове, за да улесним нашите посетители да намерят повече информация по конкретни теми.

За да функционират правилно нашите уебсайтове и за да подобряваме постоянно качеството на предлаганите продукти, ние използваме следните програми и уеб решения, които биха могли да получат достъп до Вашия IP адрес и анализират Вашето поведение при престоя на някоя от уебстраниците ни без това да Ви идентифицира като физическо лице: Google Analytics, различни plugins, …………………….. В случай, че не сте съгласни с тези условия, няма как да използвате нашия сайт пълноценно и не би следвало да го използвате занапред.

 

Лог файлове на сървъра

Администраторът събира и съхранява автоматично информация в така нар. лог файлове на сървъра, които браузърът ви автоматично предава. Това са:

 • Тип и версия на браузър
 • Използване работна система
 • Препращащ URL адрес
 • IP-адрес
 • Име на хоста на достъпващия компютър
 • Време на заявката от сървъра

Запазваме си правото допълнително да проверим тези данни, ако имаме индикации за противозаконно използване.

SSL Криптиране

Тази страница използва SSL криптиране от съображения за сигурност и за защита на преноса на поверително съдържание, като например запитвания , които изпращате към нас, като оператор на сайта. Криптирана връзка се разпознава по адресен ред на браузъра “https://” и по символа ключ на реда на Вашия браузър. Когато SSL криптирането е активирано, данните, които Вие предоставяте на нас не могат да се прочетат от трети лица.

Тази Политика за личните данни е актуална към 03.01.2019 година и може да се променя и допълва поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на „БИ ЕЙЧ ПИ ПАРТНЕРШИП” ЕООД, или на компетентен орган.

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Уебсайтът www…………………………… е собственост на и се оперира от „БИ ЕЙЧ ПИ ПАРТНЕРШИП” ЕООД. Като разглеждате която и да е част от съдържанието на уебсайта, Вие се съгласявате с всички условия и изисквания, посочени по-долу. Ако Вие не приемате тези Условия за Ползване и Политика за конфиденциалност, не влизайте в и не ползвайте този уебсайт.

„БИ ЕЙЧ ПИ ПАРТНЕРШИП” ЕООД си запазва правото да променя, модифицира, премахва или добавя части от Условията за Ползване на уебсайт ………………….. по всяко време. В случай, че продължите да ползвате уебсайта ………………………… след внасянето на промени в Условията за Ползване, това означава, че приемате тези промени.

 

Съгласие

 • При определени обстоятелства трябва да имаме Вашето съгласие за обработването на Вашите лични данни във връзка с определени дейности. Според това за какво се използват точно Вашите данни, изискваме изрично това съгласие с Opt-in поле.
 • Според чл.4 §.11 от Регламент (ЕС) 2016/679 съгласието е „всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени“.

Това означава, че:

 • Вие давате Вашето съгласие доброволно и свободно, без да упражняваме каквато и да било форма на принуда върху Вас;
 • Трябва да знаете за какво давате Вашето съгласие – това ще ни увери, че сме Ви дали достатъчно информация;
 • Трябва да дадете Вашето съгласие под формата на позитивно потвърждаващо действие. Вероятно ще ви предоставим поле, което трябва да отбележите, за да бъде изпълнението на това изискване ясно и недвусмислено.

 

Обхват на ползване

Вие се съгласявате по никакъв начин да не прекъсвате или да не се опитвате да прекъсвате функционирането на уебсайт ……………………….. Вие се съгласявате по никакъв начин да не копирате, модифицирате, разпространявате, предавате, показвате, излъчвате, изнасяте, размножавате, публикувате, лицензирате, създавате производни произведения, прехвърляте, продавате или използвате с комерсиални цели информация, съдържание, документи, графики, изображения, медия и софтуер, придобити от този уебсайт.
Можете да разглеждате този уебсайт в настоящата му форма и да сваляте (download) съдържание за лична некомерсиална употреба, при условие, че запазвате всички авторски права, търговска марка или друг тип предупреждения за собственост.

 • Запазени авторски права

Този уебсайт съдържа запазени марки, собственост и използвани от „БИ ЕЙЧ ПИ ПАРТНЕРШИП” ЕООД. Логата са със запазени авторски права срещу копиране и имитации, и не могат да бъдат размножавани, копирани или използвани по друг начин без изричното предварително писмено съгласие на „БИ ЕЙЧ ПИ ПАРТНЕРШИП” ЕООД.

 • Отговорност

„БИ ЕЙЧ ПИ ПАРТНЕРШИП” ЕООД контролира или гарантира прецизността или цялостта на съдържанието, предоставено от уебсайтове на трети страни.


По никакъв повод „БИ ЕЙЧ ПИ ПАРТНЕРШИП” ЕООД няма да носи отговорност за директни, косвени, специални, съпътстващи или последвали щети, произлизащи от употребата или невъзможността за употреба на съдържанието, дори и в случай, че „БИ ЕЙЧ ПИ ПАРТНЕРШИП” ЕООД е била уведомено относно вероятността за подобни щети.


„БИ ЕЙЧ ПИ ПАРТНЕРШИП” ЕООД не твърди и не гарантира, че сървърът не съдържа вируси или други компоненти, които биха могли да заразят, повредят или причинят вреда на Вашия компютър или друг вид собственост, когато получавате достъп, разглеждате, сваляте (download) или по друг начин ползвате този уебсайт, но гарантира, че полага и ще полага и занапред всички разумни усилия за предпазването му от такива вируси, зловреден софтуер и други такива компоненти, и осигуряване безпроблемното му функциониране и ползване от потребителите.

 • Конфиденциалност и защита на личните данни

Някои от услугите на този уебсайт, например „Запитване” изискват да предоставите лични данни – име, телефонен номер, имейл адрес, други. В този случай ние гарантираме, че тази информация остава в „БИ ЕЙЧ ПИ ПАРТНЕРШИП” ЕООД и е достъпна само за тези служители на компанията, които трябва да отговорят на Вашето запитване, и съответно разполагат с изискуемото ниво на достъп. Ние може да бъдем задължени да споделим Вашите лични данни с трети страни без Вашето съгласие в следните случаи:

– Ако това се изисква или е разрешено от закона или чрез заповед на административен орган, правителствен орган или решение на съдебна инстанция (например, в резултат на съдебна призовка);

– Ако не сте изпълнили своите договорни задължения като потребител;

– Ако е необходимо с цел защита от измама или намаляване на риска.

Препоръчваме да не включвате поверителна информация (в т.ч. информация за кредитна карта), когато използвате електронна поща.


Нарушение на Условията за ползване

Ако възникне съмнение за всякакъв тип незаконна дейност и/или нарушение на Условията за ползване, „БИ ЕЙЧ ПИ ПАРТНЕРШИП” ЕООД си запазва правото да предприеме необходими действия, в т.ч. разследване и ако е нужно докладване резултатите от разследването на съответните правозащитни органи.

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

 • Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
 • Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

* е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

* е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

* уведомяването би изисквало непропорционални усилия.  

 • В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

0